םירודמ יפל םירמאמה

הילאוטקא
."איגוס" םינכש יקזנ (1
.רנרו דוד 'ר - יח לארשי םע (2
.הבלוו .ש ברה - תורגו תודהי (3
.קלירג השמ - לודגה דספהה (4
.לאיחי ריאמ - לארשי םע תלחנ - לארשי ץרא (5
.ףסוי-רב עשוהי - םעב גולפ הנכס (6
.רצינש לאומש - חורה דובעיש (7
.ףסוי-ןב דוד - הבישי ירוחבו הרימש ,םיחטש (8
.קלירג השמ - םיקוסמה ןוסא (9
.ןאילרוא ל"י - ?הביט המ תואמצע (10
.רלדא .מ - ?ונחנא םיחא םישנא אלה (11

םידעומו םיגח
.רפוס והילא 'ר - םילטב םניא םירופ ימי (1
.ל"ז םיובנריב ןתנ ר"ד - תוגה יקרפ "תבש" (2
.בורבי יבצ 'ר - הרותל ןידה םוי "תועובש" (3
.בורבי יבצ 'ר - לולא שדוח (4
.בורבי יבצ 'ר - הנשה שאר (5
.בורבי יבצ 'ר - תבש תחמש (6
.לאיחי ריאמ- יאנומשח תיב - ינש תיב תוכלמ (7
.סופייב .י ברה - הכונח (8
.בורבי יבצ 'ר - טבשב ו"ט (9
.ל"ז רש .א ברה -ונימיב הריפכה תיחמ - קלמע תיחמ תוצמ (10
.ןמזורג ריאמ 'ר - החפשמה גח (11
.קלירג השמ - המידק הריפסה (12
.רהה ילגרל הרק המ (13
.אדיסח המלש ברה - גחה ןויער (14

םימיה תירחא
.ןויח הדוהי ברה - םימיה תירחא תורצוא (1
.ןויח הדוהי ברה - ץקה תקיחד רוסיא (2
.ןויח הדוהי ברה - ץקה בושיח רוסיא (3
.ןויח הדוהי ברה - הלואגה ץק (4
.ןויח הדוהי ברה - גוגמו גוג תמחלמ (5
.ןויח הדוהי ברה - איבנה והילא תאיב (6
.ןויח הדוהי ברה - חישמה תומי (7
.ןויח הדוהי ברה - ישילשה שדקמה תיב (8
.ןויח הדוהי ברה - םימיה תירחאב ערה רצי לש ולוטיב (9
.םימיה תירחאב םייחה ילעב (10
.ןויח הדוהי ברה - אובל דיתעל תולטב תווצמ (11
.ןויח הדוהי ברה - םיתמה תייחת (12
.ןויח הדוהי ברה - 7-ה ףלאב םלועה ןברוח (13
.ןויח הדוהי 'ר - םירוריב (14

הידפולקצנא
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו ןיד תיב בא-ךרע (1
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו האמוטה תובא יבא-ךרע (2
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו שבכה ינבא-ךרע (3
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו וב היולת המשנהש רבא-ךרע (4
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו אתכרדא-ךרע (5
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו דורפ לכוא-ךרע (6
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו ןנוא-ךרע (7
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו גרוא-ךרע (8
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו םימכח תנקתב ישפא יא-ךרע (9
.ןויח הדוהי ברה - 'וכו ורעצ לע ספתנ םדא ןיא - ךרע (10
.ןויח הדוהי ברה - הצחמל הווש הריזג ןיא - ךרע (11
.ןויח הדוהי ברה - התמ רוביצ תאטח ןיא - ךרע (12
.ןויח הדוהי ברה - ץראל הצוחל ץראהמ הפירש ןמש ןיאיצומ ןיא- ךרע (13

םיבתכמו תורגא
.גארפמ ,ל"ז ץישבייא ןתנוהי ברה - קוזיח ירבדו םימוחנת תרגא (1
.ל"ז שיא ןוזח - דחא ףוגכ ללכהו טרפ (2
.ל"ז יקסביינק בקעי 'ר - האירבה רדס (3
.ל"ז שיא ןוזחה - םלשה םדאה (4
.ל"צז םייח ץפחה - םינב ךוניח (5
.ל"ז ם"במרה ןב םהרבא 'ר - א"ח- ל"זח תושרד תודוא (6
.ל"ז ם"במרה ןב םהרבא 'ר - ב"ח- ל"זח תושרד תודוא (7
.ל"ז ם"במרה ןב םהרבא 'ר - ג"ח- ל"זח תושרד תודוא (8
.רזכלא ךלמל - קחצי ןב יאדסח רב בתכמ (9
.ימגרותה ףסוי ךלמה תבושת (10
.בורבי יבצ 'ר - בל ןב ירהמ םע ארונ השעמ (11
.א"רגה תרגא (12
.םייח ץפח - יולג בתכמ (13
.ל"צז הטאר .א ברה - האושה ינעמל קוזח בתכמ (14

היפוסוליפ
.ןמדירפ .ה 'פורפ - תודהי קרו תודהי "תוהז תדועת" (1
.ונדלוט .ד ברה לש ותנשמב הסמ -א"ח- ומצעלשכ רבדה (2
.ונדלוט .ד ברה לש ותנשמב הסמ -ב"ח- ומצעלשכ רבדה (3
.רזעילא ןב באז - תיבה תדגא (4
.ןהכ .ש - ינא ימ (5
.קיציבולוס .ד ברה - םידוהי לש םתליפת (6
.רגנלש םיקילא ברה - הכלהל תינומאה השיגה (7
.רזעילא ןב באז - ךדי גשיהב תמאה (8
.ןהכ .ש - תימעפ דח תונמדזה (9
.ףונרא דרופנס ר"ד- תעמשמ שופיח (10
.ךירנירוק בקעי 'ר - תינרדומ הקיסיפו םזינמרטד - תישפוח הריחב (11
.יקסבלשוק םהרבא 'פורפ - תורומתו תודלות - עדמו תעד ןיב תומיעה (12
.ןייטשפא לאקזחי - ונירודב הנומאה רבשמ (13
.קנומ .מ - םדא שפנב הפיאשה תורוקמ - א"ח - (14
.קנומ .מ - םדא שפנב הפיאשה תורוקמ - ב"ח - (15

תוגהו תורפס
.סופייב בקעי ברה - שידקה (1
.ןיקריס ןמחנ ר"ד - אל םלועל רשאמ רחואמ בטומ "םייחה רשג לע" (2
.רואינש דוד - רחא םלועמ (3
.ל"ז רטפיג .מ ברה - ןימאת לא םייוגב הרות (4
.רנרו דוד ברה - רחמ תרצ רצת לע - רשואה ףס לע תויחל (5
.רצלז באז - לפטהו רקיעה (6
.יריאמ החמש - ידע םתא (7
.תורוקמה לא - הרעשה טוחכ הריפכל הנומא ןיב (8
.הבלוו .ש ברה - תוינוליחה ינפ חכונ (9
.םיובנריב ןתנ ר"ד -א"ח- הנומאל הריפכמ (10
.םיובנריב ןתנ ר"ד -ב"ח- הנומאל הריפכמ (11
.ל"ז לואש רב ךלמילא 'ר - ירוטסיה ףויז וא תיתד היפכ (12
.א"ח - םיקינצוביק השלש (13
.ב"ח - םיקינצוביק השלש (14
.ג"ח - םיקינצוביק השלש (15

תודהיו עדמ
.יקסבלשוק םהרבא 'פורפ - עדמה לש םייתדה תודוסיה (1
.יולה הדוהי 'פורפ -א"ח- החפש וא הריבג עדמה (2
.יולה הדוהי 'פורפ -ב"ח- החפש וא הריבג עדמה (3
.ל"צז שטיוואבוילמ ר"ומדאה - ?הנומא וא הקיזיפואיג (4
.פורט 'פורפ -א"ח- היצולובאו האירב ןיב (5
.פורט 'פורפ -ב"ח- היצולובאו האירב ןיב (6
.פורט 'פורפ -א"ח- םייחה אצומ האירב (7
.פורט 'פורפ -ב"ח- םייחה אצומ האירב (8
.פורט 'פורפ -ג"ח- םינבואמה יאצממב תויקלח תויודע (9
.פורט 'פורפ -ד"ח- םינבואמה תפוקת תעיבקל תוטיש (10
.פורט 'פורפ-ה"ח - היגולונורכואיגה תומיאב םיישק (11
.ברניו הירא 'פורפ - םיקולא רודח םלועה (12
.ןמרוק םהרבא - עדמהו הרותה (13
.

םינומדקה יבתכמ
.ל"ז יבדלא ןבא ריאמ ברה - ונימי דע יניסב הנתנש פ"עבש הרות (1
.ל"צז הטאר ןרהא ברה -א"ח- הלואגה רמאמ (2
.ל"צז הטאר ןרהא ברה -ב"ח- הלואגה רמאמ (3
.רגארפ השמ - תוילגרמ קיפמ הפ (4
.ל"צז הטאר ןרהא ברה - תיטרפ החגשה (5
.ן"במרה - ן"במרהל לומגה רעש (6
.ל"ז יבדלא ןבא ריאמ ברה - םלועה תאירב לע (7
.םישרדמה רצוא - תורבדה תרשע שרדמ (8
.ךוניחה רפס - תווצמה ג"ירתמ (9
.ם"במרה ןה םהרבא ברה - תונמחרה (10
.םירקעה רפס ובלא ףסוי ברה -א"ח- פ"עבש הרות בתכבש הרות (11
.םירקעה רפס ובלא ףסוי ברה -ב"ח - פ"עבש הרות בתכבש הרות (12
.ם"במרה ןב סהרבא - תובידנה תדימ לע (13
.רואמה תרונמ - ןוחטב (14
.קלירג השמ ברה - רבופיא סוריפאפ (15

םיגהנמו תוכלה
.בורבי יבצ ברה - הרותה ןולובזו רכששי תופתוש (1
.בורבי יבצ ברה - תרופסתה יגהנמ רמועב ג"ל (2
.ם"במרה - אפורה תעובש (3
.רפוצ .ע - באב 'ט יברעמה לתוכ (4
.בורבי יבצ ברה - תועיקת גהנמ (5
.בורבי יבצ ברה - תונליאה תכרב (6
.ןירפלה קחצי יול ברה - םילוחה תיבב הכלהה תרימש (7
.ל"ז רש .א .י ברה - הרותל םיתע תעיבק (8
.ל"ז שריה לאפר ןושמש ברה - םלועה ןינבל הניפ ןבא תבשה (9
.ל"ז אדנל בקעי ברה - הכלהה רואל החפשמה ןונכת ןינעב (10
.ץיבובוקעי לאונמע ברה - הרותה רואל םדא ינבב םייוסינ (11
.רטסיק .י ר"ד טפושה - "תונב סויג" אשונב ןוילעה ש"מהיב טפוש ןיד קספ (12
.ןדע ןגב היגולוקא (13
.םיובנריב ןתנ ר"ד - ונתרחב התא לש גחה - תועובש (14
.ישימחה רובדה (15

תופוסא
.רנרו דוד ברה - ץוצינ לש וחוכ - רשואה ףס לע תויחל (1
.ל"ז שיא ןוזחה - ?הסג הלימ תוינוציק (2
.תורודה רדס לעב - םימשל ךונח תילע (3
.קלירג השמ - יתנשה טסט (4
.ינורבח לארשי - ףוס ול ןיאש רבדמ (5
.םילעוש ילשמ - םיגדו ,הלגע ,לעוש (6
.ךבילרק ר"ד - םייח תוחרוא תונשל (7
.ל"ז יקסניליפת .ש ברה - תואולהה ןינע (8
.קיציבולוס .ד.י ברה - חישמה אבי ךיא (9
.ל"ז בוט יכ והילא ברה - םנועמב החמשהש (10
.רצינש לאומש - רודה יאלפ לעו הנומאה רבשמ לע (11
.שפנה תמכח - םולחה תמכח (12
.תימע .מ - א"ח - קבאממ םיקרפ - םישרוש (13
.סונייקוא בלב םידדוב (14
.רוא לש ץוצינ (15

לארשי תבשחמ
.ל"ז רדנלדנירפ םייח ברה - הזה םלועב םירוסי ארובה תחגשה (1
.ל"ז שיא ןוזחה - יתימאה ןוחטבה תדימ (2
.בורבי יבצ ברה - המשנ יוליע (3
.רפוס .א - םלועל ברח אל יברעמה לתוכ (4
.ל"ז שיא ןוזחה - םימכח תנומא (5
.ץיבוקרמ יבצ ברה - הרותה תויחצנ (6
.רלדנט .מ 'פורפ םע החיש (7
.ךוניחה רפס - חספה ןמ םצע רובשל אלש (8
.םיובנריב ןתנ ר"ד - תודהיה הסיפתב םימחרו הבהא (9
.ןהכ .ש ברה - תימעפ דח תונמדזה (10
.אינתה לעב ידאלמ ןמלז רואינש ברה -א"ח- הנומאהו דוחיה רעש (11
.אינתה לעב ידאלמ ןמלז רואינש ברה -ב"ח- הנומאהו דוחיה רעש (12
.בוקיבר .ז 'פורפ - תודהיב רוביצו דיחי (13
.תיפרגופוט הפמ (14
.ןייטשפא לאקזחי - תדב ירסומה ךרוצה (15

םיסינו םיאלפ
.לאדיו .נ ר"ד -א"ח- תינרדומ הימונורטסאו תודהי (1
.לאדיו .נ ר"ד -ב"ח- טיבש בכוכ (2
.ל"ז וטאזול חמר - םונהג ןדע-ןג לומג (3
.ל"חמר - םיסינה ןינע (4
.םישרדמ רצוא - ךלמה המלש אסכ (5
.שרדמ -א"ח- איבנה והילא תודגא (6
.שרדמ -ב"ח- איבנה והילא תודגא (7
.רשיה בק - ךונח (8
.סה לארשי ברה - האירבה תינופמיס (9
.םישרדמה רצוא - תולזמ (10
.רנזופ ברה - םיסינ (11
.ןיול הירא 'ר - ה"לה תרייש - לרוג (12
.אדיסח יש - הבטנאב סנ (13
.ךתודהי תא עד - טררא ירהמ ש"ד (14

הקיטסימ
.ל"ז יבדלא ןבא ריאמ ברה - הנומאה יליבש ,םונהג ,ןדע-ןג ,המשנ ,שפנ (1
.ל"ז לאטיו םייח ברה - םילוגליג (2
.סופייב ברה - םילבא םוחינ (3
.ל"חמרה - םיבכוכה תעפשה (4
.לארשי ןב השנמ -א"ח- שפנה תורשהו לוגלגה תנומא (5
.לארשי ןב השנמ -ב"ח- שפנה תורשהו לוגלגה תנומא (6
.לארשי ןב השנמ -ג"ח- שפנה תורשהו לוגלגה תנומא (7
.לארשי ןב השנמ -ד"ח- שפנה תורשהו לוגלגה תנומא (8
.לארשי ןב השנמ - לוגלגה לע - םלועה תומוא (9
.לארשי וב השנמ - המשנה שנועב םילבוקמה תעד (9
.לארשי ןב השנמ - ב"הועל קלח םהל שי לארשי לכ (10
.קנומ .מ - א"ח - המשנה תוהמב םינויע (11
.קנומ .מ - ב"ח - המשנה תוהמב םינויע (12
.קנומ .מ - ג"ח - המשנה תוהמב םינויע (13

החפשמו תיב
.קילג ןהכה ףסוי ברה - הקומע המכח ךוניחה (1
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -א"ח- תושגר - ידוהיה תיבה (2
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -ב"ח- תושגר - ידוהיה תיבה (3
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -א"ח- תואמחמ - ידוהיה תיבה (4
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -ב"ח- תואמחמ - ידוהיה תיבה (5
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -א"ח- םיכודיש - ידוהיה תיבה (6
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -ב"ח- םיכודיש - ידוהיה תיבה (7
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -א"ח- ינחור רשק - ידוהיה תיבה (8
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -ב"ח- ינחור רשק - ידוהיה תיבה (9
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -א"ח- תרוקיב - ידוהיה תיבה (10
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -ב"ח- תרוקיב - ידוהיה תיבה (11
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -ג"ח- תרוקיב - ידוהיה תיבה (12
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -ד"ח- תרוקיב - ידוהיה תיבה (13
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -א"ח- סעכ - ידוהיה תיבה (14
.ןהכ החמש ברה היחנה יקרפ -ב"ח- סעכ - ידוהיה תיבה (15

שדח המ
.ןויח הדוהי ברה - םימיה תירחא תורצוא (1
.תוצוצינ - םיאמטה תופועה לש הנייגהה תרטשמ (2
.קלירג השמ ברה - ןוימדה רסח ןוימדה "יברומח" (3
.רזעיבא ןתנ 'פורפ -א"ח- ןושארה עגרב םלוע (4
.רדורש דלאר'ג ר"ד -ב"ח- ולש ןועשה בכוכ לכל (5
.ל"ז ןלפק הירא באה -ג"ח- ילבקה ןורתפה (6
.למרכ הירא ברה -א"ח- הביבסה תוכיאו תודהי (7
.למרכ הירא ברה -ב"ח- הביבסה תוכיאו תודהי (8
.רלימ רודגיבא ברה -א"ח - חרפ לש וחומ (9
.קלירג השמ - א"ח - םיבש חיש (10
.קלירג השמ - ב"ח - םיבש חיש (11
.קלירג השמ - ג"ח - םיבש חיש (12

םלועו תודהי
.פורט .מ 'פורפ - דבלב תיטסאיתא הנומא ,היצולובאה (1
.ל"חמרה - תינמז הדירפ תוומה (2
.ןמדלפ םייח ברה - םינינפ (3
.פורט .מ 'פורפ - האירבהו םינבואמה (4
.ישמ .ב - הרות לש הירלקפסאב האושה (5
.דיבש רזעילא ר"ד - םידוהיה תנידמ (6
.ל"ז רגניזלש .י ברה - רדו רוד תונש וניב (7
.קפוא .א - 20-ה האמב תווצמה םויק (8
.ןזור לארשי ברה - היגולונכטו הנומא (9
.רהאלק .נ לראק ר"ד - תונעדמ תמועל עדמ (10
.רנזופ ברה - ידוהי ומכ בושח תילגנא רבד (11
.ןינד .ד ברה - לארשיל לזמ ןיא (12
.ןמרוק .א - םלועה ימעו הרותה (13
.קלירג השמ - Roling Stone (14
.ל"חמרה - םלועה תומאו לארשי (13

הלואגה תרות
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה -א"ח- הלואגה תרותב הכרדה (1
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה -ב"ח- הלואגה תרותב הכרדה (2
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה -א"ח - הבושתב היולת הלואג (3
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה -ב"ח - הבושתב היולת הלואג (4
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה - הלואג ילבחו תולג ילבח (5
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה - הלואגה םויק יאנת לע הלבק (6
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה - אדח אתשינכ (7
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה - הלבקה חסונ לע המדקה ירבד (8
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה - "םימיה תירחא" תנכס לטבל םייוכיסה לע (9
.ל"ז רגניזלש םחנמ ברה - הלודג הבושתו הליגר הבושת (10
.ל"ז רגניזלש .מ ברה - יהמ הלודג הבושת (11
.ל"ז רגניזלש .מ ברה - ארובה תחטבה - הבושת (12
.ל"ז רגניזלש .מ ברה - הלואגה תרותב קסעה תבוח (13

רעונ
.יקצירז דוד -א"ח- םיטוח (1
.יקצירז דוד -ב"ח- םיטוח (2
.ןומיר בקעי - תידוהיה הדוקנה (3
.ןורימ יזנגמ (4
.איבנה והילא (5
.רגארפ השמ - הליפת רודיסמ ףדינ ףד (6
.ןח-ןבא .י - םייחב וראשנ וליא (7
.רנטייה רתסא - אבא תיבמ ןוגינ (8
.טשריג בייל הדוהי - תוחרופ תויתוא (9