תכרעמל םיבתכמ

םימדוק תונוילג

הכרדהו עדימ
ןמדלפ םייח ברה :ךרוע

תישיא הניפ / קלירג השמ

תבשה ץראב רבילוג

םדוק רמאמב
וניאש ,ינוליחה רוביצה עדי ולש ךכ לע ונרביד
םא םיימעפ בשוח היה ,לעופב וז תבש יהמ ,תבש רמוש
.ותמשאב אלש טלחהב ,סחייתמ אוהש יפכ הילא סחייתהל
,ידוהי אל ירצונ ינקירמא תועד הגוה עיגה בגא וז הנקסמל
לש םיילאיטנדוטסה םיגוחב לבוקמ היהש סקוק יוורה םשב
.םירושע ינש ינפל תירבה תוצראב יחרזמה ףוחה
רמאמ בתכ ,תבשב ותרבחב יוליבו ידוהי בר לצא רוקיב רחאל
:ךכ ראשה ןיב בתוכ אוה ובו ,MEDITATION AND SHABT :םשב
האלפומה תישונאה תועמשמה לש שדחמ היוליג ,ונא וננמזב"
הבשחמל םיריעצ םידוהי ררועל היה ךירצ .תבשב המולגה
"םירואנ"ה םהירוה תובקעב תכלל םנוצרב ןכא םא ,הינש
,תבשה םויק תא וחנז רשא (ילגנאה רוקמב תואכרמה)
.ךיבמ המ רבד התיה וליאכ

קקותשהל םירצונ איבי הז יוליג יכ היה יוארה ןמ ,ךדיאמ
רשא תבשה לש המסקמ והשמ אוצמלו בושל ןתינ דציכ תעדל
שפוחה תאנהל םתודגנתהב ,םינטירופה ידי לע התחשוה ךכ לכ
."הב ןומטה

תא השע רשא ,ירצונ ,יוג דמולמ יפמ ,טוטיצב ןווכמב ונכראה
.ינחורה םוחתב דחוימב,רקוחמ שרדנה ירטנמלאהו ןוכנה רבדה
עיבהל ידכ ,ותוא תווחל וליפאו ,ורקחמ אושנ תא בורקמ ריכהל
תא קר םיאור ,תבשה לע םירבדמה בור ונרעצל .העד וילע
יעצמאב תפקתשמ איהש יפכ ,הלש תינוציחה הפיטעה
תעדויה תורעבה קוח יפ לע ,םקלחב ,םיטקונ םהו .תרושקתה
תוחפ עדוי םדאהש לככ ,תדבו הקיטילופבש עבוקה ,קוח .לכה
.תוכמס רתיב ךכ לע רבדמ אוה

הלאכ םגו תופקות םג ,םדוקה רמאמל תובוגת ועיגה ילזמל
קודבל םינכומה םישנא יפמ תובוגת ,רמולכ .תונינעתה וליגש
,תוכאלמ ט"ל רוסיא לש תבשה ,תיתרסמה תבשל שי םאה
- הפיחב תנתוחה תא רקבל וא םיל עוסנל רוסיאה לש תבשה
.ונלש םיינרדומה וישכעה ייחב ונמע ביטיהל לגוסמה והשמ
לש וירבד תא יתאבהשכ יתנווכתה המל ןיבהל ושקב תובוגתה
,י"אפמ לש םייטילופ - םיינחורה היגיהנממ ,הנביל רזעילא
."וז המדא לע ךישמהל םיצור ונא םא ונל תיחרכה תבשה"ש
.רגתאל יתינענ

הסיפתב תבשה תוהמ תא הריגסמ רבכ רמאמה תרתוכ ,ןכבו
לש ויתוקוצמ תוהמו ושפנ הנבמ תא אילפהל תמאותה תידוהיה
ורפס רוביג לש םסרופמה ומש אוה רבילוג .ונלש האמה ןב
,םידמגה י"ע ספתנ עודיה רבילוג .טפיווס ןתנוי ביבחה
םיקיקד םיטוח ינומה ינומהב עקרקה לא םדי לע "קבדוה"ו
דע םוקל היה לוכי לא רבילוג .תוריעז תודיתי לא ורבוחש
.עודי רופיסהו ןותנ עגרל
תישפנה הינומרהה לא תיעובש דחה הבישה .תבשה איה וז
קתנתמ ,רבילוג ,םדאה .םייחה תוברקב תומיעה ימי תשש רחאל
לע םק ,רענתמ ,השעמה ייח לא ותוא רושוק רשא לכמ תילאטוט
,דחא םויל ךלמ.ןירוח ןבכ שיגרמו ותמוק תא ףקוז ,וילגר
.ומצע ...םע תקתרמ השיגפ ול תנמדזמו
ןושל תועבטמ וא תוזארפ ולא ןיא .םתס םילימ ולא ןיא
בייחתמ ינא התוא ,תיסיסבה הטושפה תמאה ןה ,תויביטלרפוס
ויפוא ,הירוסיאו תבשה השעמ חותינ ךות םיארוקה ינפב איבהל
לכ םא ,ונרוד תלחמ - Stress ה ריסא ,ויכרצו ינרדומה םדאה לש
.המ תדימב םייזיפה וליפאו םיישגרה ,םיינחורה םיעגפמה
.האבה המישרב אצנ הזה שגפמה לא


טירפתל הרזח

טנרטניאל בנשא: עוציבו בוציע סאיטא קחצי: הקיפרג