תכרעמל םיבתכמ

םימדוק תונוילג

הכרדהו עדימ
ןמדלפ םייח ברה :ךרוע

שדח רפס

שיבכע ירוק ןיב

ןושאר יתד ןחתומ
באילא .ח תאמ

ןונגסב בותכה רפס .ןושאר ידרח ןחתומ .דחא םוי הרקי הזש ונעדי ...והז
ריבעמ תאז םעו ,םירחאו יסנלק ,םשירג ןהו'ג ,םולדול טרבור
לע תידוהי תוהזל עגונב ,ידוהי רסמ ,תקתרמ הלילע תועצמאב
.היתוכלשה לכ

חצרנה .ליזרב ,ולואפ ואסב ?אל ךיא ,חצר השעמב חתפנ רפסה
תחת ליזרבב יחש ,רבעשל ופטסג ןיצקכ ,רפסה ףוסב הלגתמ
.םידוהיל דידיכ הזחתמו ןגאווסקלווב ריכב ,הלואש תוהז
ותדרחל הלגמ ,ןמרבליס וריי'ג ריעצה ידוהיה ד"ועה ודידי ןכא
.תיתימאה ותוהז תא ,תוכופהת בר בקעמב

תלוכי יאב ,האוש לוצינ ,ידוהי קרב ינבב ול רסיתמ ןמז ותואב
וחכ לכב שפחמ אוה ,האושב וגרהנש וינבו ותשא לע םחנתהל
ול תמרוגה וז תמא הלגמ אוהו ,ותחפשמ לש חצורה היה ימ
.יחומ עוריא

הרוצב תמייתסמ ,הרוצע המישנב תארקנה הזעה הלילעה
.העיתפמ

,באילא .ח רפוסה תא רידגה םיינוליחה םינותיעה דחא
הלילעה .ידרחה הראק הל ןהו'גכ ,ןודבספב בתוכה העודי תומד
,הלודג החלצהל הכז רפסה .םימיה תשש תמחלמ תעשב תשחרתמ
טיהלל היהו ,IN THE SPIDER'S WEB םשה תחת תילגנאל םגרות
.קרוי וינ תוצוחב


טירפתל הרזח

טנרטניאל בנשא: עוציבו בוציע סאיטא קחצי: הקיפרג