תכרעמל םיבתכמ

םימדוק תונוילג

הכרדהו עדימ
ןמדלפ םייח ברה :ךרוע 11 ןוילג

טרופמ םינינע ןכות

טירפתל הרזח

טנרטניאל בנשא: עוציבו בוציע סאיטא קחצי: הקיפרג